Vedtekter

Vedtekter – Rogaland BDSM klubb

 

§1 – Rogaland BDSM-klubb

1.1 - Rogaland BDSM-klubb, heretter kalt RBK, er et sosialt fellesskap for BDSM-interesserte i Rogaland, og andre, som har en naturlig tilhørighet til distriktet. Hovedaktivitetene er lagt til Stavanger-regionen.

 

§2 - RBKs formål

2.1 - RBK er en frittstående, partipolitisk uavhengig klubb med formål å skape en trygg møteplass for BDSM-interesserte. RBK ønsker også å fremme holdninger som tillit, respekt og frivillighet. Dette skjer blandt annet gjennom fester, treff, medlemsmøter og turer.

 

2.2 - RBK vil fokusere på å skape et trygt sosialt fellesskap, hvor alle kan være seg selv innenfor prinsippene SSS og RACK.

 

2.3 - RBK skal samarbeide med andre klubber/organisasjoner som arbeider for samme og beslektede formål både innad og utad i miljøet.

 

2.4 - RBK tar avstand fra alle BDSM-relaterte og seksuelle handlinger som innbefatter lik, dyr, barn eller andre som ikke kan eller vil gi sitt samtykke.

 

2.5 - RBK støtter arbeidet til Diagnoseutvalget Revise F65.

 

§3 – Medlemskap

3.1.a - Alle som har interesser for BDSM, har fylt 18 år og støtter RBKs formål kan søke om å bli medlem. Styret har rett til å avslå søknader uten begrunnelse.

 

3.1.b - Alle nye medlemmer får et prøvemedlemsskap de første 12 mnd. Brudd på vedtekter, arrangementsregler og vanlig skikk og bruk kan få større konsekvenser i prøveperioden, og i ytterste grad føre til utestenging fra klubben.

 

3.2a - Alle som deltar på arrangementer i regi av RBK, plikter å vise diskresjon med hensyn til andre deltagere sin identitet utad. Det er forbudt å fortelle utenforstående om hvem som er på treff eller hva som skjer der. Dette gjelder både åpne som lukkede treff.

 

3.2b - Det er ikke tillatt å bryte RBK sine vedtekter, arrangementregler, motarbeide organisasjonen, begå handlinger som kan være brudd på norsk lov eller være økonomisk utro.

 

3.2c - Det er ikke tillatt at man via noen av RBK sine fora, på internett eller i sosiale sammenhenger, sprer ondsinnede rykter eller sverter RBK, noen av medlemmene eller andre som har tilknytning til RBK, eller på andre måter bedriver personangrep.

 

3.3 - RBK har en fast medlemskontingent som betales èn gang per kalenderår. Kontingenten kan reguleres av årsmøtet hvert år. Styrets medlemmer er fritatt fra medlemskontingenten.

 

3.4 - Søkere plikter å delta på minst ett introduksjonsmøte med en fadder og godkjennes, før man kan delta på RBKs lukkede arrangementer.

 

3.5 - Medlemskap er individuelt og alle medlemmer har like rettigheter og forpliktelser i RBK.

 

3.6 - En deltager på RBK sine arrangementer skal ikke på noen måte tilføre noen varig skade eller belastning fysisk eller psykisk. Herunder gjelder bruk av kodeord. Man forplikter seg til å bruke/lytte til disse på våre arrangementer.

 

3.7 - RBK fører kartotek over medlemmene som administreres av styret. Denne informasjonen skal ikke deles med tredjeparter med mindre dette er særskilt avtalt med medlemmet. Styret har taushetsplikt med unntak av eksklusjonsvedtak overfor andre samarbeidsorganisasjoner.

 

3.8 - Det er ikke anledning til å drive prostitusjon på noen av RBK sine arrangementer eller foraer. Medlemskapet i RBK skal heller ikke i andre sammenhenger brukes til denne type virksomhet.

 

3.9 - Dersom et medlem ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av januar for inneværende år, opphører medlemskapet automatisk.

 

Ønsker et medlem utmelding før utgangen av året, sender man epost til rogalandbdsm@gmail.com hvor man klart sier i fra at man melder seg ut.

 

3.10 - Betalt medlemsavgift er ikke refunderbar.

 

§4 - RBKs utøvende organer

4.1 - RBKs øverste organ er årsmøtet, RBKs styrende organ er styret.

 

§5 Årsmøte

5.1a - Årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Dato for årsmøtet bestemmes av styret. Det er også styret som innkaller til årsmøtet.

 

5.1b - Styret sender ut invitasjon med frister og saksliste minst 4 uker før årsmøtet per e-post.

 

5.1c - Innkomne forslag må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.

 

5.1d - Dagsorden for årsmøte sammen med sakspapirene sendes medlemmene per e-post senest 7 dager før årsmøte.

 

5.1e - Protokoll fra årsmøtet gjøres tilgjengelig for alle medlemmer via e-post.

 

5.1f - Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i styre eller etter skriftlig krav fra minst ⅓ av medlemmene. I innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet.

 

5.1g - Ekstraordinært årsmøte avholdes senest 2 måneder etter at krav om dette er reist.

 

5.1h - Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt ut til medlemmene senest 2 uker før ekstraordinært årsmøte er berammet. Sakspapirer skal være tilgjengelig fra samme tidspunkt.

 

5.2 Stemmegivning

5.2a - For å ha stemmerett på årsmøte må man ha deltatt på ett arrangement i løpet av året som har gått, årsmøte forrige år teller ikke som et arrangement.

 

5.2b - Alle medlemmer har en stemme hver. Det er mulig å gi skriftlig fullmakt til et av de frammøtte medlemmer. Man har kun anledning til å inneha èn fullmakt fra et annet medlem.

 

5.2c - Vedtektsendringer og oppløsning av RBK krever kvalifisert flertall (2/3). Viser til øvrige bestemmelser i §8 og §9.

 

5.2d - Øvrige forslag krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet, utenom personvalg, er forslaget forkastet.

 

5.2e - Ved stemmelikhet på personvalg foretas omvalg mellom de to eller flere som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet i omvalget foretas loddtrekning.

 

5.3 Årsmøte behandler følgende saker:

5.3a - Åpning herunder godkjenning av innkalling og saksliste, samt opptelling av stemmeberettige og godkjenning av fullmakter.

 

5.3b - Konstituering, herunder valg av møteleder, møtereferent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen.

 

5.3c - Saksliste til årsmøte:

Styrets årsberetning

Regnskap

Kontingent

Budsjett

Forslag til vedtektsendringer

Handlingsplan

Godkjenne generelle arrangementregler

Innkomne saker

Valg av styret;

Leder ( 2 år)

Nestleder ( 2 år)

Kasserer ( 2 år)

Sekretær ( 2 år)

Styremedlem ( 2 år )

Styremedlem ( 2 år )

Første Vara ( 1 år )

Andre Vara ( 1 år )

 

Leder, sekretær og et styremedlem velges for samme periode. Nestleder, kasserer og et styremedlem velges for motsatt periode. Begge vara velges hvert år .

 

§6 Styret

6.1 - Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer så fremt alle postene blir besatt. Ett styremedlem kan midlertidig ha mer enn èn post i styret frem til nytt valg.

 

6.2 - Styret leder RBKs arbeid mellom årsmøtene.

 

6.3 Leder kaller inn til styremøte minst fire ganger i året. To styremedlemmer kan også kreve at det avholdes styremøte. Innkalling skjer med forsvarlig frist.

 

6.4 - Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak krever simpelt flertall så sant ikke annet er bestemt. Alle ordinære styremedlemmer har èn stemme. Vara har ikke stemmerett når styre ellers er fulltallig, men har full talerett. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

 

6.5 - Fra styremøtene føres protokoll. Protokollen skal være godkjent av styret og vil deretter være tilgjengelig for medlemmene via e-post. Fortrolige saker blir ikke gjort tilgjengelig, disse skal merkes med saksnummer og ”fortrolig”.

 

§7 Fadderarbeid

7.1 - Styret utnevner medlemmer til faddergruppen.

 

7.2 - En fadder skal være en kontaktperson og mentor for nye søkere den får tildelt. Fadderen skal følge opp søkeren om den blir medlem så lenge fadderen eller medlemmet føler dette behovet. Fadderen skal sørge for at søkeren/medlemmet gjøres kjent med gjeldende regler og vedtekter så tidlig som mulig, samt innføring i sunn holdning i miljøet.

 

7.3 - Faddergruppen er underlagt styret.

 

7.4 - Styremedlemmer og faddere kan ikke være fadder for egen familie, venner eller nært bekjente. Dette for å sikre en habil vurdering.

 

7.5 - Styret fordeler medlemssøknader til passende fadder.

 

7.6 - Anbefaling om godkjenning/avvisning av nye søkere gis direkte til styret. Styret kan be om utvidet prøvetid, godkjenne eller avvise medlemssøknaden.

Leder har siste ordet.

 

§8 – Behandling av konflikter, vedtektsbrudd, klager m.m.

8.1 - Klager/saker skal sendes styret skriftlig. Styremedlemmer kan også på eget initiativ ta opp saker til behandling.

 

8.2 - Den/de saken gjelder, har rett til å bli gjort kjent med den. Alle parter i saken har rett til å legge fram sitt syn, muntlig eller skriftlig.

 

8.3 - Styrets medlemmer har plikt til å erklære seg innhabil i saker som man kan ha særinteresser i eller ikke klarer å være objektive i. Det kan være saker som omhandler nære relasjoner eller en selv.

 

8.4 - Eksklusjonssaker skal alltid behandles i styret. Styret må være fulltallig. Om dette ikke er mulig selv ved bruk av vara, eller om flertallet av styret er inhabilt, skal saken behandles av styret i en av våre samarbeidsforeninger. Eksklusjonssaker skal avgjøres av kvalifisert flertall.

 

8.5.a - Mulige konsekvenser

Muntlig advarsel, skriftlig advarsel, midlertidig utestengelse, permanent utestengelse, tap av tillitsverv og/eller politianmeldelse. Uavhengig av reaksjonsform, skal alle konsekvenser loggføres. Styret vurderer konsekvens opp mot handling, alvorlighetsgrad og hyppighet.

 

8.5.b. Saken kan gjenopptas om nye opplysninger er fremkommet. Om ikke kan saken likevel ankes til samarbeidsforening, eller årsmøtet hvis saken allerede har blitt behandlet hos samarbeidsforening. Avgjørelsen gis midlertidig virkning inntil eventuelt annet er bestemt.

 

8.5.c Når eksklusjonsperioden er over må personen søke nytt medlemskap. søknaden blir behandlet av styret.

 

§9 – Formuerettslige forpliktelser

9.1 - Leder og et styremedlem forplikter RBK med sine underskrifter i fellesskap.

 

9.2 RBK hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.

 

9.3 Styret har ikke anledning til å ta opp gjeld på RBKs vegne.

 

§10 – Oppløsning

10.1 - RBK kan vedtas oppløst etter behandling på 2 etterfølgende årsmøter med minst 6 ukers mellomrom. Oppløsning krever minst 2/3 flertall blant de frammøtte på begge årsmøtene.

 

10.2 - De eiendeler som måtte være tilstede gis til organisasjon(er) som arbeider for samme formål som RBK. Eventuelt overskudd på konto doneres som gave til Diagnoseutvalget Revise F65

 

§11 – Vedtektsendringer

11.1 - Disse vedtektene kan endres på årsmøte med 2/3 flertall. Vedtektsendringer skal fremmes som forslag og sendes styret innen fristen som er 2 uker før årsmøte. Vedtektsendring skal inngå som egen sak på dagsorden på årsmøte.

 

§12 – Vedtektenes tilgjengelighet og ikrafttredelse

12.1 - Vedtektene er tilgjengelige på RBKs nettsted. Papirutgaver er tilgjengelig på forespørsel.

 

12.1 - Disse vedtektene ble vedtatt ved RBKs årsmøte den 20.02.2016 og trer i kraft fra samme dato.

 

12.2 - Disse vedtektene kan av styret renses for skjønnhetsfeil, stavefeil og grammatiske feil.

 

Sist oppdatert 02.04.2017