VedtekterVedtekter

Sist oppdatert: 29.1.2019


§1 – Rogaland BDSM klubb

1.1 - Rogaland BDSM-klubb, heretter kalt RBK, er et sosialt fellesskap for BDSM-interesserte i Rogaland, og andre, som har en naturlig tilhørighet til distriktet.


1.2 - RBK har to avdelinger med felles styre en i Stavanger og en i Haugesund.


§2 - RBKs formål

2.1 - RBK er en frittstående, partipolitisk uavhengig klubb med formål å skape en trygg møteplass for BDSM-interesserte. RBK ønsker også å fremme holdninger som tillit, respekt og frivillighet. Dette skjer blant annet gjennom fester, treff, medlemsmøter og turer.


2.2 - RBK vil fokusere på å skape et trygt sosialt fellesskap, hvor alle kan være seg selv innenfor prinsippene SSS og RACK.


2.3 - RBK skal samarbeide med andre klubber/organisasjoner som arbeider for samme og beslektede formål både innad og utad i miljøet.


2.4 - RBK tar avstand fra alle BDSM-relaterte og seksuelle handlinger som innbefatter lik, dyr, barn eller andre som ikke kan eller vil gi sitt samtykke.


2.5 - RBK støtter arbeidet til Diagnoseutvalget Revise F65 og SMil-Norge.


§3 – Medlemskap

3.1.a - Alle som har interesser for BDSM, har fylt 18 år og støtter RBKs formål kan søke om å bli medlem. Styret har rett til å avslå søknader uten begrunnelse.


3.1.b - Alle nye medlemmer får et prøvemedlemskap de første 12 mnd. Brudd på vedtekter, arrangementsregler og vanlig skikk og bruk kan få større konsekvenser i prøveperioden, og i ytterste grad føre til utestenging fra klubben.


3.1.c - Medlemskap er ikke bekreftet før betaling er på plass i klubbens nettbank,og samtykkeerklæring er fylt ut og vilkår akseptert av søkeren.


3.2a - Alle som deltar på arrangementer i regi av RBK, plikter å vise diskresjon med hensyn til andre deltagere sin identitet utad. Det er forbudt å fortelle utenforstående om hvem som er på arrangement eller hva som skjer der. Dette gjelder både åpne som lukkede arrangement.


3.2b - Det er ikke tillatt å bryte RBK sine vedtekter, arrangementsregler eller andre særregler satt av RBK, motarbeide organisasjonen, begå handlinger som kan være brudd på norsk lov eller være økonomisk utro.


3.2c - Det er ikke tillatt at man via noen av RBK sine fora, på internett eller i sosiale sammenhenger, sprer ondsinnede rykter eller sverter RBK, noen av medlemmene eller andre som har tilknytning til RBK, eller på andre måter bedriver personangrep.


3.2d - Oppfatter styret eller medlemmer i RBK at et medlem gjentatte ganger lager dårlig stemning i klubben, har styret muligheten til å ta det opp som en sak som kan gi medlemmet konsekvenser på lik linje med andre regelbrudd.


3.2e - Medlemmer av RBK og våre gjester er pliktige til å vise diskresjon angående opplysninger man blir kjent med om andre medlemmer og gjester i foreningen. Styret vedtar diskresjonsregler. Styremedlemmer, varamedlemmer og revisor skal undertegne og akseptere gjeldende taushetserklæring ved tiltredelse. Medlemmer som fyller stillinger utnevnt av styret skal undertegne relevant taushetserklæring i de tilfeller der de gjennom sitt verv vil kunne bli kjent med opplysninger som vedkommende i utgangspunktet ikke skal ha kjennskap til.


3.3 - RBK har en fast medlemskontingent som betales èn gang per kalenderår. Kontingenten kan reguleres av årsmøtet hvert år. Styrets medlemmer er fritatt fra medlemskontingenten.


3.4 - Søkere plikter å delta på minst ett introduksjonsmøte med en fadder og godkjennes, før man kan delta på RBKs lukkede arrangementer.


3.5 - Medlemskap er individuelt og alle ordinære medlemmer har like rettigheter og forpliktelser i RBK. Prøvemedlemskap innebærer at konsekvenser for brudd på regler kan være strengere og/eller bevisbyrden mindre.


3.6 - En deltager på RBK sine arrangementer skal ikke på noen måte tilføre noen varig skade eller belastning fysisk eller psykisk. Herunder gjelder bruk av kodeord. Man forplikter seg til å bruke/lytte til disse på våre arrangementer.


3.7a - RBK fører kartotek over medlemmene som administreres av styret. Denne informasjonen skal ikke deles med tredjeparter med mindre dette er særskilt avtalt med medlemmet. Styret har taushetsplikt med unntak av eksklusjonsvedtak overfor andre samarbeidsorganisasjoner.


3.7b - Medlemmer plikter til å enhver tid å påse at RBK har gjeldende e-postadresse og  nødvendig informasjon. Dette gjøres via e-post til RBK sin kasserer.


3.8 - Det er ikke anledning til å drive prostitusjon på noen av RBK sine arrangementer eller foraer. Medlemskapet i RBK skal heller ikke i andre sammenhenger brukes til denne type virksomhet.


3.9 - Dersom et medlem ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av januar for inneværende år, opphører medlemskapet automatisk.


Ønsker et medlem utmelding før utgangen av året, sender man epost til rogalandbdsm@gmail.com hvor man klart sier i fra at man melder seg ut.


3.10 - Betalt medlemsavgift er ikke refunderbar.


§4 - Deltakelse på arrangementer

4.1 - Rogaland BDSM klubb har både åpne og lukkede arrangementer. Dette vil fremkomme i invitasjonen om det er et åpent eller lukket arrangement samt om det er åpent for samarbeids foreninger.


4.2 - Åpne arrangementer krever ikke medlemskap. Lukkede arrangementer krever medlemskap hos Rogaland BDSM klubb, eller samarbeidsforening om det er åpent for det.


4.3 - Adressen til lukkede arrangementer oppgis til påmeldte deltakere som oppfyller vilkårene for deltakelse. Adressen kan ikke gis til uvedkommende. Det er kun styret som har lov til å dele ut adressen.


4.4 - Betaling for arrangementer i regi av RBK er ikke refunderbar, selv om man har meldt avbud.


§5 - RBKs utøvende organer

5.1 - RBKs øverste organ er årsmøtet, RBKs styrende organ er styret.


§6 Årsmøte

6.1a - Årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Dato for årsmøtet bestemmes av styret. Det er også styret som innkaller til årsmøtet.


6.1b - Styret sender ut invitasjon med frister og saksliste minst 4 uker før årsmøtet per e-post.


6.1c - Innkomne forslag må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.


6.1d - Dagsorden for årsmøte sammen med sakspapirene sendes medlemmene per e-post senest 7 dager før årsmøte.


6.1e - Protokoll fra årsmøtet gjøres tilgjengelig for alle medlemmer via e-post.


6.1f - Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i styre eller etter skriftlig krav fra minst ⅓ av medlemmene. I innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet.


6.1g - Ekstraordinært årsmøte avholdes senest 2 måneder etter at krav om dette er reist.


6.1h - Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt ut til medlemmene senest 2 uker før ekstraordinært årsmøte er berammet. Sakspapirer skal være tilgjengelig fra samme tidspunkt.


5.2 Stemmegivning

6.2a - For å ha stemmerett på årsmøte må man ha deltatt på ett arrangement i løpet av året som har gått, årsmøte forrige år teller ikke som et arrangement.


6.2b - Alle medlemmer har en stemme hver. Det er mulig å gi skriftlig fullmakt til et av de frammøtte medlemmer. Man har kun anledning til å inneha èn fullmakt fra et annet medlem.


6.2c - Vedtektsendringer og oppløsning av RBK krever kvalifisert flertall (2/3). Viser til øvrige bestemmelser i §10 og §11.


6.2d - Øvrige forslag krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet, utenom personvalg, er forslaget forkastet.


6.2e - Ved stemmelikhet på personvalg foretas omvalg mellom de to eller flere som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet i utvalget foretas loddtrekning.


6.3 Årsmøte behandler følgende saker:

6.3a - Åpning herunder godkjenning av innkalling og saksliste, samt opptelling av stemmeberettigede og godkjenning av fullmakter.


6.3b - Konstituering, herunder valg av møteleder, eventuelt assisterende møteleder, møtereferent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen. Godkjenning av eventuell forretningsorden.


6.3c - Saksliste til årsmøte:

Styrets årsberetning

Regnskap

Kontingent

Budsjett

Forslag til vedtektsendringer

Handlingsplan

Godkjenne generelle arrangementsregler

Innkommende saker

Valg av styret;


Leder ( 2 år) partallsår

Nestleder Stavanger( 2 år) Oddetallsår

Nestleder Haugesund ( 2år) Partallsår

Kasserer ( 2 år) Oddetallsår

Sekretær ( 2 år) Partallsår

Styremedlem ( 2 år ) Oddetall

Styremedlem ( 2 år ) Partall

Første Vara ( 1 år )

Andre Vara ( 1 år )


Leder, nestleder Haugesund, sekretær og ett styremedlem velges for samme periode. Nestleder Stavanger, kasserer og ett styremedlem velges for motsatt periode. Begge vara velges hvert år. Minst ett styremedlem eller varamedlem skal være fra Haugesund.

§7 Styret

7.1 - Styret består av leder, nestleder for Stavanger, nestleder for Haugesund, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer såfremt alle postene blir besatt. Minst ett styremedlem eller varamedlem skal være fra Haugesund. Et styremedlem kan midlertidig ha mer enn èn post i styret frem til nytt valg.


7.2 - Styret leder RBKs arbeid mellom årsmøtene.


7.3 Leder kaller inn til styremøte minst fire ganger i året. To styremedlemmer kan også kreve at det avholdes styremøte. Innkalling skjer med forsvarlig frist.


7.4 - Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak krever simpelt flertall så sant ikke annet er bestemt. Alle ordinære styremedlemmer har èn stemme. Vara har ikke stemmerett når styre ellers er fulltallig, men har full talerett. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.


7.5 - Fra styremøtene føres protokoll. Protokollen skal være godkjent av styret og vil deretter være tilgjengelig for medlemmene via e-post. Fortrolige saker blir ikke gjort tilgjengelig, disse skal merkes med saksnummer og ”fortrolig”.


7.6a - Styremedlem som føler at det ikke kan håndtere vervet sitt på grunn av sykdom, personlige forhold eller andre saklige årsaker skal søke styret om permisjon tidsavgrenset eller fram til neste årsmøte.§8 Fadderarbeid

8.1 - Styret utnevner medlemmer til faddergruppen.


8.2 - En fadder skal være en kontaktperson og mentor for nye søkere den får tildelt. Fadderen skal følge opp søkeren om den blir medlem så lenge fadderen eller medlemmet føler dette behovet. Fadderen skal sørge for at søkeren/medlemmet gjøres kjent med gjeldende regler og vedtekter så tidlig som mulig, samt innføring i sunn holdning i miljøet.


8.3 - Faddergruppen er underlagt styret.


8.4 - Styremedlemmer og faddere kan ikke være fadder for egen familie, venner eller nært bekjente. Dette for å sikre en habil vurdering. Er søker medlem av en venneforening kan styret velge å ta kontakt med gjeldende forening for bekreftelse i steden for faddermøte, dette forutsette at gjeldende forening kan gå god for vedkommende.


8.5 - Styrets fadderansvarlig fordeler medlemssøknader til passende fadder.


8.6

Det er styret som har hovedansvaret for godkjenning av nye medlemmer og fadderarbeidet. Styret kan delegere myndighet om godkjenning av nye søkere til kyndig medlem - fadder, om fadderen ønsker dette. Styret skal da sørge for god nok informasjon og evt. nødvendig opplæring av fadder om hva som er forventet. Styret kan gjøre om en eventuell godkjenning innen 1 måned. En eventuell avvisning av nye medlemmer er det alltid styret som tar.


§9 – Behandling av konflikter, vedtektsbrudd, klager m.m.

9.1a - Klager/saker skal sendes styret skriftlig. Styremedlemmer kan også på eget initiativ ta opp saker til behandling, disse skal også komme inn skriftlig.


9.1b - Styret forbeholder seg retten til å forkaste saker som anses til å ikke ha nok grunnlag.


9.2 - Den/de saken gjelder, har rett til å bli gjort kjent med saken. Alle parter i saken har rett til å legge fram sitt syn, muntlig eller skriftlig. Dette gjøres etter at styret har hentet inn informasjon og besluttet at saken skal behandles i styret.


9.3 - Styrets medlemmer har plikt til å erklære seg inhabil i saker som man kan ha særinteresser i eller ikke klarer å være objektive i. Det kan være saker som omhandler nære relasjoner eller en selv.


9.4 - Eksklusjonssaker skal alltid behandles i styret. Styret må være fulltallig. Om dette ikke er mulig selv ved bruk av vara, eller om flertallet av styret er inhabilt, skal saken behandles av styret i en av våre samarbeids foreninger. Eksklusjonssaker skal avgjøres av kvalifisert (⅔) flertall.


9.5.a - Mulige konsekvenser

Muntlig advarsel, skriftlig advarsel, midlertidig utestengelse, permanent utestengelse, tap av tillitsverv og/eller politianmeldelse. Uavhengig av reaksjonsform, skal alle konsekvenser loggføres. Styret vurderer konsekvens opp mot handling, alvorlighetsgrad og hyppighet.


9.5.b. Saken kan gjenopptas om nye opplysninger er fremkommet. Om ikke kan saken likevel ankes til samarbeidsforening, eller årsmøtet hvis saken allerede har blitt behandlet hos samarbeidsforening. Avgjørelsen gis midlertidig virkning inntil eventuelt annet er bestemt.


9.5.c Når eksklusjon perioden er over må personen søke nytt medlemskap. søknaden blir behandlet av styret.


9.5.d Styret skal foreta rask behandling av saker om medlemmers brudd på vedtektene. Styrets beslutning må, hvis ikke særlige grunner tilsier noe annet, foreligge senest innen 6 uker etter at krav om styrebehandling er fremlagt. Saken skal minimum behandles i to møter. På et møte skal all innhentet informasjon gjennomgås, vedtak kan tidligst fattes i påfølgende møte, minst fem dager senere.


9.5.e Dersom styret finner at det foreligger brudd på vedtektene kan styret velge blant følgende reaksjoner, alene eller i kombinasjon:

- irettesetting

- advarsel

- tidsbestemt eksklusjon, minimum 2 mnd., maksimum 5 år gjeldende fra vedtakstidspunktet

- permanent eksklusjon

Styrets vedtak skal være skriftlig og begrunnet, uansett utfall. Det skal først meddeles den eller de personene som omfattes av vedtaket. Styret kan i særlige tilfeller informere  påtalemyndighet.


Søknad om nytt medlemskap fra personer som er permanent ekskludert kan fremmes når eksklusjonen har vart i mer enn 5 år. Ved avslag kan styret bestemme når ny søknad kan fremmes.


9.5.f Personer som er ekskludert fra foreningen har ikke adgang til arrangementer i regi av RBK  eller arrangementer i regi samarbeidende foreninger. Samarbeidsforeninger vil bli informert om den ekskludertes medlemsnummer og navn/nick eventuelt ekslusjonens varighet.

§10 – Formuerettslige forpliktelser

10.1 - Leder og ett styremedlem forplikter RBK med sine underskrifter i fellesskap.


10.2 RBK hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.


10.3 Styret har ikke anledning til å ta opp gjeld på RBKs vegne.


§11 – Vedtektsendringer

11.1 - Disse vedtektene kan endres på årsmøte med 2/3 flertall. Vedtektsendringer skal fremmes som forslag og sendes styret innen fristen som er 2 uker før årsmøte. Vedtektsendring skal inngå som egen sak på dagsorden på årsmøte.

§12 – Oppløsning

12.1 - RBK kan vedtas oppløst etter behandling på 2 etterfølgende årsmøter med minst 6 ukers mellomrom. Oppløsning krever minst 2/3 flertall blant de frammøtte på begge årsmøtene.


12.2 - De eiendeler som måtte være tilstede, eventuelt overskudd på konto, gis til organisasjon(er) som arbeider for samme eller lignende formål som RBK.

§13 – Vedtektenes tilgjengelighet og ikrafttredelse

13.1 - Vedtektene er tilgjengelige på RBKs nettsted. Papirutgaver er tilgjengelig på forespørsel.


13.2 - Disse vedtektene ble vedtatt ved RBKs årsmøte den 23.01.2019 og trer i kraft fra samme dato.


13.3 - Disse vedtektene kan av styret renses for skjønnhetsfeil, stavefeil og grammatiske feil.